Scandinavian Design & Comfort

DE

EN

PL

FR

NL

DK

VM Recline

VERIKON

DE

EN

PL

FR

NL

DK

VM Recline

VERIKON

DE

EN

PL

FR

NL

DK

VM Recline

VERIKON

DE

EN

PL

FR

NL

DK

VM Recline

VERIKON

DE

EN

PL

FR

NL

DK

VM Recline

VERIKON

I. Regulamin Karty Podarunkowej Verikon

 

 1. Karta Podarunkowa Verikon - bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Użytkownikowi zapłatę ceny Produktów w Sklepach fizycznych, do wartości zgromadzonych na tym bonie towarowym na okaziciela środków pieniężnych, w postaci cyfrowej w pliku w formacie pdf.

 2. Karta Podarunkowa Verikon nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani instrumentem pieniądza elektronicznego.

 3. Płatność Kartą Podarunkową Verikon następuje w kasie Sklepu fizycznego, zgodnie z dyspozycjami pracownika przyjmującego płatność, a jej wykonanie wymaga użycia/podania numeru karty. W momencie zapłaty przez Użytkownika za produkt Kartą w sklepie fizycznym jej saldo zostanie pomniejszone o kwotę będącą równowartością ceny Produktu lub inną, wskazaną przez Użytkownika o wartości nie większej niż saldo środków zgromadzonych na Karcie.

 4. W przypadku, gdy środki zgromadzone na Karcie Podarunkowej Verikon nie byłyby wystarczające do zapłacenia ceny produktu Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty na poczet ceny produktu różnicy innym sposobem płatności akceptowanym w sklepie fizycznym.

 5. Użytkownik może posługiwać się Kartą Podarunkową Verikon wielokrotnie do wyczerpania środków zgromadzonych na Karcie. Karty nie są doładowywane.

 6. Użytkownik Karty Podarunkowej Verikon może sprawdzić stan środków dostępnych na Karcie oraz datę ważności Karty bezpośrednio w biurze obsługi klienta Verikon poprzez kontakt email: office@verikon.com bądź telefonicznie: +48 34 3617 993.

 7. Użytkownik Karty Podarunkowej Verikon jest zobowiązany do poinformowania kolejnego Użytkownika, któremu przekazuje Kartę, że Karta podlega Regulaminowi Karty Podarunkowej Verikon, w szczególności, że transakcja Kartą Podarunkową Verikon może być zrealizowana w Sklepach fizycznych i że Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne oraz posiada termin ważności, po upływie którego nie może być realizowana.

 8. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe VERIKON, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy.

 9. Wydawca nie udostępnia możliwości zastrzeżenia czy zablokowania Karty. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej VERIKON Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Wydawcy.

 10. Wydawca nie odpowiada za brak możliwości realizacji Karty wynikający z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

 11. W celu uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że Regulamin KP nie ogranicza uprawnień konsumentów jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej/ W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 12. Reklamacje z tytułu niezgodności z umową oraz Rękojmi Kart Podarunkowych można składać pocztowo lub w formie elektronicznej na adres: VERIKON Sp. z o.o., ul. Tadeusza Rejtana 29B, 42-202 Częstochowa – office@verikon.com

 13. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji, o której mowa w pkt. VIII. 8 Regulaminu KP decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości e-mail. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Wydawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownika roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 14. W reklamacji, o której mowa w pkt VIII.8 Regulaminu KP Użytkownik powinien podać: numer Karty, swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 15. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wydawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu do Wydawcy. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Wydawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

 16. W przypadku zwrotu Produktów, za które cena została zapłacona Kartą Podarunkową VERIKON, realizowanego zgodnie z regulaminami promocji lub programów lojalnościowych prowadzonych przez Wydawcę lub zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa VERIKON o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi lub zwrot środków w wyżej wskazanej wysokości zostanie dokonany przelewem.

 17. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej w Sklepie Internetowym, Wydawca zwraca Nabywcy saldo Karty na dzień dokonania przez Użytkownika ostatniej transakcji z jej użyciem.

 18. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej w Sklepie Internetowym zostanie powiadomiony o dezaktywacji Karty i jej saldzie podlegającemu zwrotowi.

 19. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie KP będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z późn. zm.), a w przypadkach dotyczących Kart nabywanych w Sklepie Internetowym również Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: verikon.com.pl/karta.

 20. Nabycie Karty w ramach relacji B2B (tj. w przypadku nabycia Kart przez klientów biznesowych) następuje na podstawie odrębnych stosunków prawnych określonych przez Wydawcę, w szczególności do nabycia Karty w ramach relacji B2B.

 21. Regulamin KP w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych Verikon aktywowanych od dnia jego wejścia w życie.

Copyright © 2024 - Verikon - VM Recline - Alventure Group - Reclining Armchairs - Dining Chairs - Outdoor Furniture - All rights reserved